ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່: ອາຄານ ເລກທີ 640 ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ສປປ ລາວ

ໂທ: (+856) 21 264407-21. ແຟັກ: (+856) 21 264408, 10 – Website: www.nbb.com.la  Email: admin@nbb.com.la