ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຈັດການຂໍ້ມູນ ທນບ

ເປັນລະບົບ ສຳລັບ ພະນັກງານ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະເຂົ້າມາສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ອົງກອນ!