ດາວໂຫຼດ

ບັນດາໂປຼແກຼມ ທີ່ ພະແນກ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພັດທະນາຂື້ນ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃນການ ດຶງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດ ດາວໂຫຼດ ເອົາໄດ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລູ່ມ:

ລດ ຊື່ໂປຼແກຼມ ເນື້ອໃນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂປຼແກຼມ ດາວໂຫຼດ ວັນທີອັບເດດ
1 BankNbb1 ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່ແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ທຶນ ຂອງສາຂາ 19 / 11 / 2019
2 BankNbb1 ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ທຶນ ຂອງໜ່ວຍບໍລິການ 4 / 10 /2019