ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄ່ງຮ່ງການຈັດຕັ້ງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ

1. ໂຄງຮ່າງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຕາມສາຍຕັ້ງ – ສາຍຂວາງ.

2. ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ.