ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃຫ້ສິນເຊື່ອ

1. ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ.

ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 250 ຕື້ກີບ ( ສອງຮ້ອຍຫ້າສິບຕື້ກີບ ) ເຊິ່ງ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ລົງທຶນ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ສາມາດເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນແຕ່ລະປີ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງ ລັດຖະບານ, ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ສິນເຊື່ອ ນະໂຍບາຍ ມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

  1. ຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
  2. ກຸ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
  3. ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມຕ່າງໆ.
  4. ຈຳໜ່າຍ ສະຫຼາກປະຢັດ, ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ພັນທະບັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
  5. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກ ລັດຖະບານ.

2. ເປົ້າໝາຍການໃຫ້ສິນເຊື່ອ.

ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ປ່ອຍເງິນກູ້ ໂດຍກົງ ເຂົ້າເປົ້າໝາຍ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

  1. ປະຊາຊົນ ໃນ 68 ເມືອງທຸກຍາກ ຫຼື ຕາມທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກຳນົດອອກ ແຕ່ລະໄລຍະ.
  2. ປະຊາຊົນ ໃນ 64 ຈຸດສຸມ, ໃນນີ້ ມີ 10 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ 54 ຈຸດສູມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຕາມທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກຳນົດອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
  3. ກູ່ມການຜະລິດສິນຄ້າ ຢູ່ບັນດາບ້ານ ເຮັດທົດລອງ 03 ສ້າງ ທີ່ ພັກ-ລັດຖະບານ ກຳນົດອອກ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ເປົ້າໝາຍ: ປຸກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຂະໜາດ ນ້ອຍ.