ສິນເຊື່ອ

ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສະໜອງສິນເຊື່ອ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ໂດຍການ ຕົກລົງ ເຫັນດີ ແລະ ກຳນົດເຂດໂດຍກົງ ຈາກ ລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ ເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍມີ ຫຼັກການ, ເງື່ອນໄຂ, ການປະກອບ ເອກະສານ, ປະເພດເງິນກຸ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

I. ຫຼັກການພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ.

 1. ໃຫ້ສິນເຊື່ອໂດຍກົງແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສະມາຊິກ ກູ່ມການຜະລິດ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດສັນຍາ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເນື້ອໃນສັນຍາ ຕ້ອງລະບຸແຈ້ງ ລາຍລະອຽດ ຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການນຳໃຊ້ເງິນກຸ້, ໄລຍະເວລາຊຳລະໜີ້, ໄລຍະເວລາປອດໜີ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ.
 2. ຮັບປະກັນ ສິດທິຜົນ ສາມາດ ເກັບໜີ້ຄືນໄດ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ພ້ອມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ.
 3. ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນ ສັນຍາ ເງິນກູ້.
 4. ມີສິ່ງຄ້ຳປະກັນ ໃນຮູບແບບຊັບສິນ ຫຼື ຄ້ຳປະກັນ ດ້ວຍກູ່ມຜູ້ກູ້ຍືມເງິນ (ບຸກຄົນ) ຫຼື ຄ້ຳປະກັນ ດ້ວຍໂຄງການ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ທີ່ ທະນາຄານ ກຳນົດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

II. ເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ.

 • ຄົນໃນຄອບຄົວ ສະມາຊິກ ມີການເຈັບເປັນ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.
 • ໄພທຳມະຊາດ ທຳລາຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ສັດຕູພືດທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ.
 • ໂລກລະບາດ ເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍ.
 • ລາຄາ ຜົນຜະລິດ ຕົກຕ່ຳ, ລໍຖ້າຂາຍ ຫຼື ບໍ່ມີຕະຫຼາດ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສາເຫດ ພາວະວິໃສອື່ນໆ.

III. ການປະກອບເອກະສານ.

ຜຸ້ທີ່ຕ້ອງການກຸ້ຢືມເງິນ ຈາກ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ຕ້ອງປະກອບ ມີເອກະສານ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

 1. ໃບສະເໜີ ຂໍກູ້ຢືມເງິນແບບ ເປັນກູ່ມ ຫຼື ໃບສະເໜີ ຂໍກູ້ຢືມເງິນ ແບບລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍຖືກຮັບຮອງ ຈາກ ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ຸຖ້າແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນ ການຜະລິດ ທຸລະກິດ ແມ່ນຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 2. ແຜນການ ຜະລິດທຸລະກິດ ສຳລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນ ການຜະລິດ ທຸລະກິດ ຕ້ອງແມ່ນໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຜ່ານ ການເຫັນດີຮັບຮອງຢັ້ງຢືນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 3. ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກຊັບ ຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ ສຳລັບ ກໍລິນີ ກູ້ເງິນ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ຖ້າເປັນຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ອື່ນມອບໃຫ້ ຕ້ອງມີເອກະສານ ມອບສິດນຳໃຊ້ ຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

IV. ປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາກເບ້ຍ.

ປະເພດເງິນກູ້ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ປະກອບມີ 03 ປະເພດຄື: ເງິນກູ້ໄລຍະສັ່ນ, ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ ແລະ ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ລາຍລະອຽດດັ່ງລູ່ມນີ້:

1. ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ ( ອັດຕາດອກເບຍ້ 5% ຕໍ່ປີ ).

ແມ່ນເງິນກູ້ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ ໃຫ້ກຸ້ຢືມສຸງສຸດບໍ່ເກີນ 01 ປີ ຫຼື 12 ເດືອນ ເປັນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ ທີ່ນຳໃຊ້ ສຳລັບ ທຶນໝູນວຽນເຊັ່ນ:

 • ປູກພືດໄລຍະສັ້ນ ຕາມລະດູການ: ຊື້ແນວພັນພືດ, ປຸ໋ຍ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຕຽມດິນ, ຢາປາບສັດຕຸພຶດ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ຂະໜາດນ້ອຍ, ສ້ອມແປງນ້ອຍ, ແຮງງານ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ….
 • ການລ້ຽງສັດນ້ອຍ: ຊື້ແນວພັນສັດ, ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ສ້ອມແປງຄອກສັດ, ອຸປະກອນການລ້ຽງສັດ, ແຮງງານ….
 • ວຽກງານ ຫັດຖະກຳ: ຊື້ຝ້າຍ, ໄໝ, ອຸປະກອນຕຳຫູກ, ຈັກສານ, ຄວັດລີງລາຍ….
 • ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຂະໜາດນ້ອຍ: ຊື້ວັດຖຸດິບ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຈາກກະສິກຳ ມາປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າ….
 • ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ ກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ….

2. ເງິນກຸ້ໄລຍະກາງ ( ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ ).

ແມ່ນເງິນກູ້ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ ໃຫ້ກູ້ຢືມ 01 ປີຂື້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 05 ປີ ເປັນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ ທີ່ນຳໃຊ້ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນທຶນຄົງທີ ເຊັ່ນ:

 • ການປູກຝັງ: ບຸກເບີກເນື້ອທີນາ, ເນື້ອທີສວນ, ຊື້້ແນວພັນ ໄມ້ກິນໝາກ, ແນວພັນ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ຈັກສູບນ້ຳ, ຈັກຟາດເຂົ້າ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ສ້ອມແປງໃຫຍ່, ເຄື່ອງມືການຜະລິດ, ຝາຍນ້ຳລົ້ນ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຄອງລະບາຍນ້ຳ….
 • ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່: ຊື້ແນວພັນສັດ, ປຸກສ້າງ ສ້ອມແປງຄອກສັດ, ອາຫານສັດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ.
 • ຫັດຖະກຳ: ຊື້ອຸປະກອນ ການຜະລິດ ( ກີ່, ຟືມ, ເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ ການປຸງແຕ່ງ ), ປຸກສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງ ອາຄານ ການຜະລິດ.
 • ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ: ຊື້ເຄື່ອງຈັກ, ປຸກສ້າງໂຮງງານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່.

3. ເງິນກຸ້ໄລຍະຍາວ ( ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ ).

ແມ່ນເງິນກູ້ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ ໃຫ້ກູ້ຢືມເກີນ 05 ປີຂື້ນໄປ ເປົ້າໝາຍການໃຫ້ກູ້ຢືມແມ່ນ ໂຄງການໃຫຍ່ໆ ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ປະຕິບັດ ໄປຕາມ ກໍລະນີ ພິເສດ ເຊັນ:

 • ການປູກໄມ້ ອຸດສາຫະກຳ.
 • ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງຟາມ – ນິຄົມ.
 • ອຸດສາຫະກຳ
 • ເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອື່ນໆ.